G# Scale Chords Table


G# Major scale

Triads

G# majA# minB# minC# majD# majE# minF## dim
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)

Quadriads

G# maj7A# m7B# m7C# maj7D# 7E# m7F## m7/b5
F## (7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
B# (3)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
C# (4)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)

G# Minor scale

Triads

G# minA# dimB majC# minD# minE majF# maj
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)

Quadriads

G# m7A# m7/b5B maj7C# m7D# m7E maj7F# 7
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)

G# Harmonic Minor scale

Triads

G# minA# dimB augC# minD# majE majF## dim
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)

Quadriads

G# m(maj7)A# m7/b5B aug(maj7)C# m7D# 7E maj7F## dim7
F## (7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
B (b3)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
C# (4)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)

G# Melodic Minor scale

Triads

G# minA# minB augC# majD# majE# dimF## dim
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)

Quadriads

G# m(maj7)A# m7B aug(maj7)C# 7D# 7E# m7/b5F## m7/b5
F## (7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
B (b3)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
C# (4)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)

G# Mixolydian scale

Triads

G# majA# minB# dimC# majD# minE# minF# maj
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)

Quadriads

G# 7A# m7B# m7/b5C# maj7D# m7E# m7F# maj7
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)

G# Lydian scale

Triads

G# majA# majB# minC## dimD# majE# minF## min
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F## (7)

Quadriads

G# maj7A# 7B# m7C## m7/b5D# maj7E# m7F## m7
F## (7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
B# (3)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
C## (#4)
A# (2)
F## (7)
D# (5)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F## (7)

G# Dorian scale

Triads

G# minA# minB majC# majD# minE# dimF# maj
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)

Quadriads

G# m7A# m7B maj7C# 7D# m7E# m7/b5F# maj7
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)

G# Phrygian scale

Triads

G# minA majB majC# minD# dimE majF# min
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)

Quadriads

G# m7A maj7B 7C# m7D# m7/b5E maj7F# m7
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A (b2)
A (b2)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)
D# (5)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
E (b6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)

G# Locrian scale

Triads

G# dimA majB minC# minD majE majF# min
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)

Quadriads

G# m7/b5A maj7B m7C# m7D maj7E 7F# m7
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A (b2)
A (b2)
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)
D (b5)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
E (b6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)

G# Aeolian b5 scale

Triads

G# dimA# dimB minC# minD augE majF# maj
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)

Quadriads

G# m7/b5A# m7/b5B m(maj7)C# m7D aug(maj7)E 7F# 7
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
A# (2)
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)
D (b5)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)

G# Ionian #5 scale

Triads

G# augA# minB# majC# majD## dimE# minF## dim
D## (#5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)
D## (#5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)
D## (#5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)

Quadriads

G# aug(maj7)A# m7B# 7C# maj7D## dim7E# m(maj7)F## m7/b5
F## (7)
D## (#5)
B# (3)
G# (1)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
A# (2)
F## (7)
D## (#5)
B# (3)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
C# (4)
A# (2)
F## (7)
D## (#5)
D## (#5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
E# (6)
C# (4)
A# (2)
F## (7)

G# Lydian Dominant scale

Triads

G# majA# majB# dimC## dimD# minE# minF# aug
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F# (b7)

Quadriads

G# 7A# 7B# m7/b5C## m7/b5D# m(maj7)E# m7F# aug(maj7)
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
C## (#4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F# (b7)

G# Lydian Augmented scale

Triads

G# augA# majB# majC## dimD## dimE# minF## min
D## (#5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F## (7)
D## (#5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F## (7)
D## (#5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F## (7)

Quadriads

G# aug(maj7)A# 7B# 7C## m7/b5D## m7/b5E# m(maj7)F## m7
F## (7)
D## (#5)
B# (3)
G# (1)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
A# (2)
F## (7)
D## (#5)
B# (3)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
C## (#4)
A# (2)
F## (7)
D## (#5)
D## (#5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F## (7)

G# Lydian #2 scale

Triads

G# majA## dimB# minC## dimD# augE# minF## maj
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A## (#2)
F## (7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A## (#2)
F## (7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A## (#2)
F## (7)

Quadriads

G# maj7A## dim7B# m(maj7)C## m7/b5D# aug(maj7)E# m7F## 7
F## (7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A## (#2)
A## (#2)
F## (7)
D# (5)
B# (3)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
C## (#4)
A## (#2)
F## (7)
D# (5)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E# (6)
E# (6)
C## (#4)
A## (#2)
F## (7)

G# Mixolydian b6 scale

Triads

G# majA# dimB# dimC# minD# minE augF# maj
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)

Quadriads

G# 7A# m7/b5B# m7/b5C# m(maj7)D# m7E aug(maj7)F# 7
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
B# (3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E (b6)
E (b6)
C# (4)
A# (2)
F# (b7)

G# Dorian #4 scale

Triads

G# minA# majB majC## dimD# minE# dimF# aug
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F# (b7)

Quadriads

G# m7A# 7B maj7C## dim7D# m(maj7)E# m7/b5F# aug(maj7)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C## (#4)
C## (#4)
A# (2)
F# (b7)
D# (5)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
E# (6)
C## (#4)
A# (2)
F# (b7)

G# Dorian b2 scale

Triads

G# minA augB majC# majD# dimE# dimF# min
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)

Quadriads

G# m7A aug(maj7)B 7C# 7D# m7/b5E# m7/b5F# m(maj7)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A (b2)
A (b2)
F# (b7)
D# (5)
B (b3)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)
D# (5)
D# (5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
E# (6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)

G# Phrygian Dominant scale

Triads

G# majA majB# dimC# minD# dimE augF# min
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)

Quadriads

G# 7A maj7B# dim7C# m(maj7)D# m7/b5E aug(maj7)F# m7
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
A (b2)
A (b2)
F# (b7)
D# (5)
B# (3)
B# (3)
G# (1)
E (b6)
C# (4)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)
D# (5)
D# (5)
B# (3)
G# (1)
E (b6)
E (b6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)

G# Super Locrian scale

Triads

G# dimA minB minC augD majE majF# dim
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C (b4)
A (b2)
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C (b4)
A (b2)
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C (b4)
A (b2)
F# (b7)

Quadriads

G# m7/b5A m(maj7)B m7C aug(maj7)D 7E 7F# m7/b5
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
G# (1)
E (b6)
C (b4)
A (b2)
A (b2)
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C (b4)
C (b4)
A (b2)
F# (b7)
D (b5)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
E (b6)
C (b4)
A (b2)
F# (b7)

G# Super Locrian bb7 scale

Triads

G# dimA minB dimC augD minE majF maj
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C (b4)
A (b2)
F (bb7)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C (b4)
A (b2)
F (bb7)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C (b4)
A (b2)
F (bb7)

Quadriads

G# dim7A m(maj7)B m7/b5C aug(maj7)D m7E 7F maj7
F (bb7)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
G# (1)
E (b6)
C (b4)
A (b2)
A (b2)
F (bb7)
D (b5)
B (b3)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
C (b4)
C (b4)
A (b2)
F (bb7)
D (b5)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E (b6)
E (b6)
C (b4)
A (b2)
F (bb7)

G# Locrian #6 scale

Triads

G# dimA augB minC# majD majE# dimF# min
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)

Quadriads

G# m7/b5A aug(maj7)B m7C# 7D maj7E# dim7F# m(maj7)
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
A (b2)
A (b2)
F# (b7)
D (b5)
B (b3)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
C# (4)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)
D (b5)
D (b5)
B (b3)
G# (1)
E# (6)
E# (6)
C# (4)
A (b2)
F# (b7)

Share with your fellow guitar players!

download guitar ebooks